STOWARZYSZENIE DLA RODZINY

podstawowe informacje o nas

Stowarzyszenie Dla Rodziny
ul. Prosta 47, 65-783 Zielona Góra, województwo lubuskie

NIP: 9291857714 | KRS: 0000489830 | REGON: 081181961

email:
stowarzyszenie@dlarodziny.zgora.pl

Prezes Zarządu Stowarzyszenia: 
Paulina Olichwer
tel. +48 607 730 096 | paulina@dlarodziny.zgora.pl 

 

 

Celami Stowarzyszenia są:
1. Działania na rzecz promocji małżeństwa rozumianego jako trwałego związku kobiety i mężczyzny, będącego podstawą dobra społecznego jakim jest rodzina.
2. Działania na rzecz umacniania znaczenia i pozycji małżeństw i rodzin, jako naturalnego środowiska rozwoju, wychowania i edukacji człowieka.
3. Wspieranie rozwoju człowieka w sferze osobistej, społecznej i zawodowej.
4. Podejmowanie działań na rzecz umacniania rodziny, pomocy w wypełnianiu funkcji rodzicielskich, trwałości małżeństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw rodziny.
5. Działania na rzecz interesów społecznych, prawnych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, a w szczególności rodzin wielodzietnych, a także rodzin dotkniętych wypadkami losowymi, osób starszych i niepełnosprawnych.
6. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia prokreacyjnego.
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
8. Działanie na rzecz promocji adopcji i rodzicielstwa zastępczego oraz pomoc rodzinom adopcyjnym i zastępczym w wypełnianiu ich obowiązków.
9. Udzielanie pomocy materialnej i pozamaterialnej rodzinom oraz instytucjom wspierającym rodzinę.
10. Inicjowanie i zawiązywanie partnerstw wewnątrz i międzysektorowych celem rozwiązywania problemów społecznych – lokalnych i regionalnych dotyczących rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
11. Prowadzenie działalności na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz ich rodzin i opiekunów w zakresie: realizacji programów edukacyjnych, wsparcia, poradnictwa, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, spor-tu, rekreacji i wypoczynku.
12. Prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia i integracji społeczno-zawodowej osób chorych i niepełnosprawnych oraz z obszaru ubóstwa, wy-kluczenia społecznego i patologii społecznych oraz zagrożonych tymi zjawiskami.
13. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami poza-rządowymi, instytucjami pomocy społecznej i oświaty w zakresie wyrównywania szans i przeciwdziałania różnym formom wykluczenia społeczno-ekonomicznego osób i rodzin, a szczególnie dzieci i młodzieży.
14. Prowadzenie działalności na rzecz członków rodzin w wieku emerytalnym oraz realizacja działań na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, przełamywania barier międzypokoleniowych i integracji pokoleń.
15. Prowadzenie edukacji podnoszącej świadomość społeczną i zdrowotną na rożnych poziomach szkolnictwa.
16. Promocja i organizacja wolontariatu wśród różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych.

Opis w przygotowaniu

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” zostało założone w 2013 roku i jest organizacją skupiającą ekspertów z różnych dziedzin posiadających wspólną ideę pracy na rzecz rodziny: dzieci, rodziców, małżeństw.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel promocję rodziny, organizowanie wsparcia i pomocy rodzinie na różnym etapie życia i w różnych sytuacjach.

Kapitał ludzki organizacji tworzą osoby o różnych kompetencjach: psycholodzy, mediatorzy, psychoterapeuci, coache, socjoterapeuci, pedagodzy, nauczyciele.

Podstawową działalnością Stowarzyszenia było od 2014 do 2019 roku prowadzenie S.O.S Ośrodka Wsparcia Rodziny przy współpracy z miastem Zielona Góra w realizacji działań pomocowych dla dorosłych, dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. W specjalistycznej poradni rodzinnej mogli oni otrzymać bezpłatną pomoc psychologa, coacha, mediatora, pedagoga, radcy prawnego.

Działania te zostały zawieszone m.in. w związku z pandemią SARS-CoV-2, ale obecna sytuacja (konflikt w Ukrainie, liczne emigracje do Polski, cudzoziemcy w szkołach) pokazuje, że takie miejsca i organizacje są potrzebne zarówno do wspierania lokalnych rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych jak i wyjściem naprzeciw przybyłym tu cudzoziemcom.

Od 2022 r. Stowarzyszenie realizuje projekt pn.  Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którego adresatami są obywatele Ukrainy i Polski.

Zgodnie z par. 15 Statutu Stowarzyszenia Dla Rodziny:

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie wobec Zarządu.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Zarząd Stowarzyszenia podejmuje w formie pisemnej uchwały zwykłą większością głosów w terminie 2 miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji wobec Zarządu przez kandydata na tegoż członka. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

 1. Klauzula informacyjna RODO w ramach działalności Stowarzyszenia Dla Rodziny.
 2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje, że:
 3. Tożsamość administratora i dane kontaktowe – Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Dla Rodziny zwanym dalej „Stowarzyszeniem” jest Zarząd Stowarzyszenia z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Prosta 47.
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Zarząd Stowarzyszenia prosimy o kontakt z prezesem Stowarzyszenia – adres email: stowarzyszenie@dlarodziny.zgora.pl
 5. Kategorie danych osobowych – Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych:
 • W przypadku osoby świadczącej usługi: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu i inne wynikające z przepisów prawa do zawarcia umowy.
 • W przypadku uczestnika zajęć: imię i nazwisko oraz dane określone w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, postępowania w trybie nadzoru lub sprawozdawczości.
 • W przypadku innej współpracy: imię i nazwisko/nazwa i inne dane zawarte w umowie/porozumieniu.
 • W związku z obowiązkiem upowszechniania informacji dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych oraz promocji organizowanych wydarzeń każdy uczestnik  biorący udział w projektach/wydarzeniach/przedsięwzięciach wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku na filmach i zdjęciach, publikowanie tychże, w tym na stronie internetowej, portalach społecznościowych, telewizji i prasie.
 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania przez Stowarzyszenie zadań związanych ze sprawozdawczością, nadzorem oraz z czynnościami kontrolnymi dotyczącymi realizacji działań podejmowanych przez Stowarzyszenie. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 62d ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. z późń. zm. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690).
 2. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych – Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków oraz w związku z wykonywaniem czynności związanych z realizacją działań Stowarzyszenia, a także innym podmiotom upoważnionym do pozyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Okres przechowywania danych – Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z realizacji działań Stowarzyszenia, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.
 4. Prawa podmiotów danych – Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego i zasadami archiwizacji.
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie – W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00.
 7. Źródło pochodzenia danych – Pani/Pana dane zostały przekazane do Stowarzyszenia dobrowolnie w wyniku podjęcia współpracy lub udziału w działaniach Stowarzyszenia.
 8. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych – Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z wykonywaniem działań Stowarzyszenia i sprawozdawczością.

Statut Stowarzyszenia Dla Rodziny w formacie PDF

Skip to content