Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i pracowników placówek edukacyjnych

do których uczęszczają lub w których pracują cudzoziemcy

bezpłatne zajęcia dla nauczycieli

Projekt zakończony
Projekt był realizowany od sierpnia 2022 do grudnia 2023

Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i pracowników placówek edukacyjnych mają na celu przede wszystkim wsparcie tych osób w związku z ich pracą z cudzoziemcami. Dotyczy to zarówno pracy z uczniami z Ukrainy, jak również ze współpracownikami, którzy pochodzą z tego kraju. Zajęcia są organizowane dla osób z konkretnej placówki i mogą odbywać się na jej terenie lub w punkcie wsparcia projektu (budynek OHP, ul. Zamenhofa 1 w Zielonej Górze).

Zajęcia są bezpłatne i trwają 5 godzin dydaktycznych.

Poniżej zamieszczamy przykładowe szkolenia, jednak możemy również przygotować szkolenie związane ze specyficznymi potrzebami danej szkoły, do której uczęszczają cudzoziemcy.

Przykładowe tematy szkoleń/warsztatów:

Planowanie lekcji w klasach zróżnicowanych językowo i kulturowo zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.

Celem szkolenia jest nabycie przez nauczycieli kompetencji planowania i przygotowywania lekcji w klasach zróżnicowanych językowo i kulturowo zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania (UDL). Uniwersalne projektowanie ma na celu przygotowywanie treści uczenia się w sposób elastyczny, tak, aby z tym samym materiałem mogli pracować uczniowie o indywidualnych, zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Dzięki temu uczenie się w klasie jest rzeczywiście integracyjne i efektywne. Nauczyciele z kolei, przygotowując zajęcia, nie muszą ponosić dużych nakładów czasu i pracy.

Szkoła wielokulturowa – szanse i wyzwania 
Celem szkolenia jest uwspólnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu migracji, uchodźstwa, wielokulturowości oraz dyskryminacji i równego traktowania. Nauczyciele będą zdobywać te informacje metodami, które mogą zastosować w pracy z uczniami i zaprojektować lekcje wychowawcze z tej tematyki.
Poruszymy także obszar sygnalizowanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli problemów pojawiających się w związku z edukacją dzieci ukraińskich w lubuskich szkołach. A także poszukamy odpowiedzi na pytanie jakiego typu wsparcie jest potrzebne uczestnikom procesów edukacyjnych w kontekście obecności w lubuskich szkołach uczniów z Ukrainy.
Wizualizacja treści uczenia się w klasach zróżnicowanych językowo i kulturowo

Celem szkolenia jest nabycie przez nauczycieli kompetencji wizualizowania treści uczenia się tak, aby z zajęć w jak największym stopniu mogli korzystać uczniowie o niedostatecznej znajomości języka obcego. Różne techniki wizualizacyjne pozwalają na włączenie uczniów obcojęzycznych do efektywnej pracy w czasie lekcji. Umożliwiają rozumienie przekazywanych treści i ich lepsze zapamiętywanie.  Pozwalają na podjęcie współpracy z uczniami, dla których język polski jest językiem rodzimym.

Integracja klas zróżnicowanych pod względem językowym i kulturowym poprzez zabawę oraz działania aktywizujące

Celem szkolenia jest nabycie przez nauczycieli kompetencji pozwalających na integrowanie klas zróżnicowanych pod względem językowym i kulturowym poprzez zabawę oraz inne działania aktywizujące. Różne techniki pozwalające na integrację, w tym „lodołamacze” i „energizery”, pozwalają na lepsze poznanie się uczniów i nawiązanie relacji nawet w sytuacji, gdy niedostateczna znajomość języka polskiego nie pozwala im na komunikowanie się werbalne.

Jak rozmawiać z rodzicami uczniów na trudne tematy

Celem szkolenia jest nabycie przez nauczycieli umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z rodzicami uczniów. Jak radzić sobie w sytuacji agresywnego lub pasywnego zachowania rodziców? Jak asertywnie odmawiać, kiedy oczekiwania rodzica nie są możliwe do spełnienia lub są niezgodne z wartościami szkoły (np. oczekiwanie usunięcia innego ucznia z klasy)? Jak radzić sobie z szantażem i groźbami ze strony rodzica? 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się również skąd biorą się różnice komunikacyjne i jak dbać o osobiste granice w relacjach z rodzicami.

Dyscyplina w klasie – jak ją zapewnić?
Celem szkolenia jest nabycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności na temat zapobiegania zachowaniom naruszającym dyscyplinę w klasie, konstruowania zasad, reguł, konsekwencji i ich egzekwowania, stosowania prawidłowej komunikacji i wybranych technik dyscyplinujących, tworzenia szkolnych systemów dyscyplinujących. 

Jeśli szkoła potrzebuje warsztatów/szkoleń na inny temat, to wraz z naszymi trenerami jesteśmy gotowi przygotować szkolenie dostosowane do Waszych potrzeb.

Zgłoszenia

Zgłoszenia rady pedagogicznej lub zespołu nauczycielskiego do udziału w warsztacie/szkoleniu mogą dokonać szkoły, do których uczęszczają cudzoziemcy za pośrednictwem biura projektu.

Liczba warsztatów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia szkoły [pobierz]

Zanim zgłosisz udział nauczycieli w szkoleniu, ustal termin z biurem projektu.

Terminy i miejsce realizacji

Zajęcia trwają 5 godzin, odbywają się w szkole, która zgłasza udział w szkoleniu lub w punkcie wsparcia projektu (budynek OHP – Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1).

Konkretne miejsce i termin ustalane są indywidualnie między szkołą zgłaszająca nauczycieli i prowadzącym zajęcia.

Prowadzący

Realizator projektu zapewnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę do prowadzenia tego typu zajęć.

Trenerzy prowadzący zajęcia będą dobierani na podstawie tematyki zajęć wybranej przez szkołę.

Kontakt

Informacja i zgłoszenia udziału w projekcie:

tel. +48 573 134 866 | email: kontakt@dlarodziny.zgora.pl 

Specjalista ds. organizacyjnych:

Paulina Olichwer
tel. +48 607 730 096paulina@dlarodziny.zgora.pl 

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content